• Polski

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa (def.: https://pl.wikipedia.org).

osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna

krwawienie z nosa

krwotok zewnętrzny

epilepsja (padaczka)

zadławienie (zakrztuszenie)

oparzenie termiczne pierwszego stopnia

proste złamanie przedramienia

rana z ciałem obcym

użądlenie przez owada – wstrząs anafilaktyczny

porażenie prądem

połknięcie substancji chemicznej

Numery alarmowe w Polsce

 KODEKS PRACY Art. 2071.

§1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

§2. Informacja o pracownikach, o których mowa w §1 pkt 3, obejmuje:

1) imię i nazwisko;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 

Lista osób wyznaczonych do udzielenie pierwszej pomocy w CNBCh UW

Lista osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy/First Aid List_WZÓR/DRAFT.pdf

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy/First aid equipment_WZÓR/DRAFT.pdf

 

                Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Jakie są cele oceny ryzyka zawodowego ?

                Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.


Aby osiągnąć ten cel, ocena ryzyka zawodowego powinna umożliwić:

 • zidentyfikowanie związanych z pracą zagrożeń, które mogą powodować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne dolegliwości zdrowotne u pracowników oraz określenie, czy ryzyko zawodowe związane z tymi zagrożeniami można uznać za dopuszczalne czy też nie, a także, co można zrobić, aby to ryzyko było jak najmniejsze,
 • sprawdzenie, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie,
 • ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, jeżeli są one potrzebne,
 • dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,
 • zapewnienie, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także zmiany technologii oraz metod i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.


Należy pamiętać, że ocena ryzyka zawodowego nie jest celem samym w sobie, lecz jedynie środkiem, który ułatwia planowanie i prowadzanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

(źródło: www.ciop.pl)

 

Podstawa prawna:

 

Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Art.226.

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;\

 

Rozdział XI

Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Art.23711a.

1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

 • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników;
 • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku;
 • tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
 • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
 • szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Art.2071.

1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

 

O WZÓR DOKUMENTU POPROŚ SPECJALISTĘ DS. BHP:
bhp@cnbc.uw.edu.pl
tel. 26 715

 

Dz.U. 2020 poz. 61

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 2021 poz. 325

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 2019 poz. 1995

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. nr 81 poz. 716

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dz.U. 2020 poz. 2234

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dz.U. 2012 poz. 890

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Dz.U. 2021 poz. 279

Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Dz.U. 1996 poz. 473

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Dz.U. 2020 poz.240

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJE OGÓLNE_badania i pomiary czynników szkodliwch dla zdrowia w środowisku pracy.pdf
wzór_KARTA BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH_czynnik chemiczny.pdf
wzór_KARTA BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH_czynnik fizyczny.pdf
wzór_KARTA BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH_pył.pdf
wzór_REJESTR CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCYCH NA STANOWISKU PRACY.pdf

Sprawozdanie nt. użycia czynników rakotwórczych i mutagennych

W związku z obowiązkiem rejestrowania i monitorowania narażenia pracowników niezbędne jest sporządzenie i przesłanie do Specjalisty ds BHP w CNBCh sprawozdania nt. użycia czynników rakotwórczych i mutagennych.

Sprawozdanie powinny wypełnić wszystkie grupy badawcze, które używały bądź miały kontakt z czynnikami rakotwórczymi lub mutegennymi w mijającym roku kalendarzowym. Sprawozdanie należy przesłać na adres BHP@cnbc.uw.edu.pl do dnia 31 grudnia każdego roku. Informacja o rakotwórczości substancji musi być zawarta w karcie charakterystyki, są to grupy: 1A i 1B.

Dokumenty wchodzące w skład sprawozdania:

CZĘŚĆ 1 OGÓLNA Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWA Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Medycy Pracy w Łodzi: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/structure/science_inf_agency/&a=32122

Podstawa Prawna

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.(Dz. U. Poz. 1205)
 2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. (Dz.U. Poz. 924)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 Poz. 870
 4. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 14 z późn. zm.
 5. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Poz. 1367)

 

Dz.U z dnia 28.06.2019 poz.1205 Obwieszczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Art. 3. 1. Za WYPADEK PRZY PRACY uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Dz.U. Nr 105 poz. 870 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Par.2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.
Par. 4 Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

 

Kodeks Pracy

Art.2351 Za CHOROBĘ ZAWODOWĄ uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

WZÓR_zgłoszenie wypadku przy pracy w drodze do lub z pracy.pdf

 

 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy, oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenia odbywają się w godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy.

Szkolenia BHP:

 1. Wstępne BHP
  1. Instruktaż ogólny
  2. Instruktaż stanowiskowy
 1. Okresowe BHP

Szkolenia mogą być prowadzone w formie: instruktażu, seminarium, kursu, samokształcenia kierowanego. Powinny być zakończone egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników szkolenia wiadomości objętych programem szkolenia.

Szkolenia okresowe BHP

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z Ministerstwem Zdrowia, w ramach programu „Aktywna przerwa w pracy”, przygotowała zestaw kilkunastu ćwiczeń do codziennego wykonywania w miejscu pracy czy w domu.

Krążenia głowy i szyi

Przeciąganie mięśni karku

Krążenia barków w przód i w tył

Przeciąganie mięśni grzbietu

Skręty tułowia i klatki piersiowej

Krążenia bioder

Skręty tułowia

Rozciąganie mięśni nóg i tułowia

Rozciąganie mięśni nóg i tułowia w opadzie ze skrętem tułowia

Skrętoskłon tułowia

Pompki

Wypady w podporze

Wspięcia na palce

Przysiady

Przysiady z wyskokiem

Wszystkie ćwiczenia

Co to za program?

Aż jedna trzecia przypadków bólów kręgosłupa związana jest z wykonywaną pracą zawodową. Zwłaszcza praca biurowa i związane z nią długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej jest przyczyną powstawania bolesnych przeciążeń mięśni i stawów. Wydłużenie czasu siedzenia, chociażby przy komputerze, zwiększa ryzyko chorób serca, zawału, udaru mózgu, otyłości i cukrzycy. Obecna sytuacja, związana ze stanem epidemii, oznacza przymusowe pozostawanie wielu osób w domach oraz ograniczenie aktywności fizycznej. Niestety, już kilkudniowy brak ruchu może spowodować negatywne konsekwencje dla zdrowia.

W trosce o zdrowie, rekomendujemy regularną aktywność fizyczną. Codzienny ruch pozwala utrzymać sprawność oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia bólu kręgosłupa, bólu stawów, chorób serca i wielu chorób przewlekłych. Poprawia także naszą odporność.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z Ministerstwem Zdrowia, w ramach programu “Aktywna przerwa w pracy”, przygotowała zestaw kilkunastu ćwiczeń do codziennego wykonywania w miejscu pracy czy w domu. Zobacz, że niektóre z nich możesz zrobić nawet nie wstając od biurka. Nie musisz robić ich wszystkich – wybierz te, które jesteś w stanie wykonać.

Zadbaj o siebie! Fizjoterapia porusza, a ruch to zdrowie!

Źródło: https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywna-przerwa-w-pracy

Podstawa prawna:

Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
Art.2092.

§1. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:
1) niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony;
2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

 

Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
Art.2374.

§1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
2.Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
3.Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

§41 . 1 Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 1. stosowania w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowie pracowników;
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 4. udzielania pierwszej pomocy.

inne:
§ 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)z późniejszymi zmianami
§ 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami
§ 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704)z późniejszymi zmianami

 

Instrukcje BHP dostępne są u Specjalisty ds. BHP (BHP@cnbc.uw.edu.pl).

Lista instrukcji:

Spis Instrukcji BHP.pdf

Strona w budowie

Strona w budowie

Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 319
z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 1 Kanclerza Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 78
z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą i ochronną oraz środkami ochrony indywidualnej i higieny osobistej na Uniwersytecie Warszawskim

Obwieszczenie Ministra Zdrowia, poz. 1488
z dnia 9 września 2016 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

Kodeks pracy, Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.